ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) és ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A Kertlap által szervezett programokon, ismeretterjesztő programokon és előadásokon való részvétel vonatkozásában.

Eltérő írásos megállapodás hiányában a jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) vonatkoznak a https://kertlap.hu oldalt üzemeltető Farmart Kft. (továbbiakban Szolgáltató) által tett szolgáltatásokra, programra, valamint minden, a Szolgáltatók által kötött szerződésre.

A szerződés a jelentkezési űrlapon a jelentkezési adatok kitöltése után a „küldés” gomb megnyomásával lép életbe, illetve a részvételi díj átutalásával aktiválódik, amelyre a távollévők között megkötött szerződés (17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet) szabályai vonatkoznak.

A Megrendelő, (továbbiakban Megrendelő vagy Hallgató) a JELENTKEZEM gomb megnyomásával tudomásul veszi és elfogadja az itt leírt Általános Szerződési Feltételeket.

Szolgáltatók és Megrendelő, továbbiakban együttesen Felek.

1. Szolgáltatás igénybevétele, megrendelések, díjfizetés

A Szolgáltatók 16 + jelentkezési korhatárral szervez hobbikertész ismeretterjesztő programokat, virágkötő gyakorlatot hobbikertészek számára. A programokon részt vehet minden középfokú tanulmányokat végző vagy végzett személy.

1.1 A Szolgáltató és Megrendelő között a jogviszony a megrendelés Szolgáltató általi, emailben történő írásos visszaigazolásával jön létre, amely tartalmazza a programokkal kapcsolatos információkat, fizetési adatokat, és a jelentkező . Ez a levél a jelentkezés után maximum két munkanapon belül kerül kiküldésre a Megrendelő által megadott email címre.

1.2 A Felek között a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó jogviszony megszűnhet:

 • bármelyik fél jogutód nélküli megszűnése esetén, illetve magánszemély Megrendelő esetében annak halálával;
 • automatikus megszűnési ok esetén (pl. nem fizetéssel)
 • felek közös megegyezésével;

1.3 Amennyiben a Megrendelő a programdíjat a jelentkezéskor kapott visszaigazolásban leírt határidőre nem fizeti meg, úgy ezen szerződés automatikusan megszűnik, és a Megrendelő nem jogosult részt venni a programon.

1.4 A Felek közös megegyezésével ezen jogviszony bármikor megszűnhet.

2. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

2.1 A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az általa meghirdetett szolgáltatást az általa nyújtható legmagasabb színvonalon biztosítják a Megrendelőnek.

2.2 A Szolgáltató jogosult a meghirdetett programok témájának, időpontjának, valamint az oktatók személyének az egyoldalú módosítására – ide értve az egyes meghirdetett programok törlésének lehetőségét is. A programok esetleges törléséről, illetőleg időpont módosulásáról Szolgáltató kötelesek a Megrendelőt legalább a módosítással érintett esemény időpontjától számított három munkanappal megelőzően értesíteni.

2.3 A Szolgáltató jogosult ezen Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítására, mindazon esetekben, amikor a gazdasági vagy szolgáltatási feltételeiben változás áll be, vagy a szerződés szövegében található szövegi környezet (helyesírás, elgépelés, ellentmondás stb.) ezt megköveteli. A szerződés módosításáról mindazokat kötelesek értesíteni, akiket ez aktuálisan érint. Az ÁSZF és annak mindenkori módosítása a közzétételkor megjelölt időpontban lép hatályba.

2.4 A Szolgáltató jogosult akciókat tartani, amely egy általa meghatározott mértékben kedvezményt biztosít a programok listaáraiból. Ezen akciók feltételeiről és a kedvezményezettek köréről  a weboldalán (https://kertlap.hu/kedvezmenyek/) tájékoztatást nyújt.

2.5 A Szolgáltató fenntartják magának a jogot, hogy a mindenkori szolgáltatási díjakat, árakat maga határozza meg. Az aktuális árakról és díjakról a weboldalon lehet tájékozódni. Minden szolgáltatásra, az annak megrendelése napján feltüntetett díjszabás az irányadó.

2.6 Megrendelő a szolgáltatással kapcsolatban panasszal élhet. A Szolgáltató a reklamáció jogosságáról, elfogadásáról, valamint a kivizsgálásról és a reklamáció elhárításról, a végrehajtás határidejéről dönt. Vitás kérdésekben a döntésbe szükség esetén jogi képviselő vonható be. Szolgáltató szükség esetén helyesbítő, adott esetben megelőző tevékenység lefolytatását kezdeményezi. A helyesbítő tevékenység indításáról, annak várt eredményéről és a bevezetés határidejéről tájékoztatja a reklamálót. A tájékoztatás az illetékes oktatónak, vagy a képzési tevékenység felelősének feladata. További információk

3. A Megrendelő jogai és kötelezettségei

3.1 A Megrendelő vagy az általa megnevezett résztvevő Hallgató a befizetett programon jogosult részt venni, és jogosult a leírt szolgáltatások igénybevételére. A Megrendelő jogosult a programon megszerzett információk, tapasztalatok és tudásanyag saját célú felhasználására.

3.2 A Megrendelő köteles az általa a jelentkezéskor megadott adatok és információk helyességéről meggyőződni, az ebben történt változást a program megkezdéséig jelenteni.

3.4 A program anyagát az egyes előadók saját hatáskörben, a Szolgáltató esetleges közreműködésével közreadhatják, email-ben, illetve egyéb online módon.

3.5 A szolgáltató által szervezett programok ellen a Megrendelő panasszal élhet. A pansztétel történhet szóban, emil-ben vagy írásban, ahol az írásban benyújtott panaszt Megrendelő az aláírásával látja el. További információk

4. A programok helye és ideje

4.1 Az oktatás helyszíne (kivéve a tanulmányutak és a gyakorlatok, amelyek helyszíne változó, és az aktuális program oldalán vannak feltüntetve) online oktatás ZOOM-on keresztül. A jelentkezők minden információt megkapnak az alkalmazás letöltésével és használatával kapcsolatban.

4.2 A gyakorlati oktatás, egyéb ismeretterjesztő tevékenység esetenként külső helyszíneken zajlik. A helyszínekről a weboldal nyújt tájékoztatást. A helyszínváltoztatás jogát a Szolgáltató fenntartja, erre vonatkozóan a Szolgáltató köteles a Hallgatóval az aktuális program előtt email-ben egyeztetni.

4.3 Az oktatás időpontja programonként változó. Erről információk a honlapon találhatók. A az időpont változtatás jogát a Szolgáltató fenntartja, erre vonatkozóan a Szolgáltató köteles a Hallgatóval az aktuális program előtt email-ben egyeztetni.

5. A program díjai, fizetési módok

5.1 A programon való részvétel feltétele a „Jelentkezés most” gomb megnyomása után megjelenő jelentkezési űrlapon a jelentkezési adatok kitöltése, a „küldés” gomb megnyomása, valamint a program teljes díjának kifizetése legkésőbb a programra jelentkezés időpontjától számított harmadik munkanapig.

A programok díjait a visszaigazoló levélben leírt módon, előre, átutalással, közvetlenül OTP Bankban banki befizetéssel lehet kiegyenlíteni (Bankszámlaszám: 11773119-08501952, Dr. Garami Márta e.v.). A programok aktuális részvételi díjairól a programok weboldalán és a jelentkezési űrlapon is lehet tájékozódni.

5.2 A Szolgáltató fenntartja a jogot a programok időpontjának áthelyezésére, ebben az esetben a már befizetett díj visszakérhető vagy vis major helyzet esetén egy következőleg induló program időpontjában használható fel. (lásd. 6. pont)

5.3 Szolgáltatók a szolgáltatásával kapcsolatos számlaadási kötelezettségét számlával teljesíti, ezt a Szolgáltató a JELENTKEZÉS email-ben történő visszaigazolását követő részvételi díj átutalása után a megadott emailcímre küldi ki.

6. A megrendelt szolgáltatás lemondása

6.1 Az átutalt programdíjat/részvételi díjat szolgáltató nem fizeti vissza, kivéve, ha nem a résztvevő részéről fennálló akadályozó tényezőkből adódóan a program a Szolgáltató oldaláról elmarad illetve időpontja valamilyen egyéb oknál fogva megváltozik! Ez vis major helyzetre nem vonatkozik! A COVID-19 járványhelyzet pl, vis major helyzetnek minősül.

6.2 Kérésre a szolgáltató egyszeri átjelentkezési lehetőséget ajánlhat fel egy későbbi programra. Ekkor a már befizetett összeget voucher-ként beszámítja! Azonban erre a programra vagy programra már nem biztosít kedvezményt.

6.3 programot lemondani/átjelentkezni kizárólag írásban az info@kertlap.hu címre küldött levélben lehetséges. Ezt a lemondó levelet 24 órán belül írásban visszaigazoljuk. A két levél együttesen igazolja, hogy a program lemondásra került. Amennyiben lemondó levelére 24 órán belül nem kap választ, úgy kérjük ezt jelezze telefonon (+36309195098).

6.4 Amennyiben külső tényezők által, egyik fél által sem befolyásolható tényezők hatására marad el (vis major helyzet) a program, az alábbi lehetőségeket ajánljuk:

A programot egy későbbi időpontban megtartjuk. A már kifizetett részvételi díj automatikusan érvényes az új dátumra.

A program díj bármelyik másik programon felhasználható, voucherként. Azaz amennyiben ez az új időpont biztosan nem felel meg a Hallgatónak, akkor a részvételi díj árának megfelelő értékben felhasználhatja más programon.

7. Panaszkezelés

A Résztvevő észrevételeit, panaszait a személyesen az oktatás helyszínén oktatónak, telefonon, e-mailben az alábbi elérhetőségeken jelezheti:
Tel/Mail: +36 (30) 919 5098; info@kertlap.hu

A panaszokat a Képző kivizsgálja és törekszik annak rendezésére, kijavítására. Felek megállapodnak, hogy vitás kérdések tisztázásában együttműködnek.

8. Szerzői jogok

8.1  A tananyagként kapott információkat és elektronikus tananyagokat tilos emailben vagy egyéb elektronikus úton tovább küldeni, tárhelyen megosztani, bármilyen fájlmegosztó szolgáltatás formájában – torrent, ncore stb. megosztani vagy kinyomtatott formában továbbítani. Megrendelő vagy az általa megnevezett résztvevő Hallgató tudomásul veszi, hogy ilyen jogsértés esetén a Szolgáltató 50.000 Ft, azaz ötvenezer forint kártérítési igénnyel jogi útra tereli az ügyet.

8.2. A program és a hozzá tartozó weboldal, a Biokertész 2020 Facebook csoport (https://www.facebook.com/groups/813132439184168/) teljes tartalma szerzői jogvédelem alatt áll. Onnan információ, tananyag, segédanyag, vagy a programmal összefüggésbe hozható információ nem publikálható máshol pl. képernyőképekkel sem.

8.3  A Megrendelő tudomásul veszi, és nem ellenzi, hogy a kertlap.hu weblapon történő böngészéssel megszerzett információkat csak magáncélra használja. Megrendelő, mint weblaplátogató elismeri, és nem vitatja, hogy a weblap tartalma a weblap üzemeltetőjének szerzői és szellemi tulajdonát képezi.

8.4 A weboldal üzemeltetője, mint Szolgáltató, nem járul hozzá a tartalmak üzleti célú, egészben vagy részben történő felhasználásához, hasznosításához, átvételéhez, többszörözéséhez, terjesztéséhez, nyilvános előadásához, átdolgozásához vagy egyéb felhasználásához, ennek megvalósítása engedély- és díjköteles. Amennyiben a weboldal vagy a hírlevelek, vagy a programok vagy más tananyagok és összeállítások tartalmát a weboldal üzemeltetőjének engedélye nélkül azonos vagy hasonló formában észleli a szolgáltató harmadik személyek weboldalán, nyomtatott formában, nyilvános előadásokon vagy bármilyen más írott, illetve szóban elhangzott módon, amely üzleti célhoz fűződik, másolt oldalanként 50.000 Ft összegű kötbért számlázunk naponta. A kötbér a jogellenes használat átalánydíja, a jogsértés bizonyításán kívül tényleges kárt bizonyítani a Szerzők nem kötelesek. A jogellenes felhasználást közjegyzői ténytanúsítással, webmesteri igazolással és ügyvédi képernyőmentéssel is bizonyítjuk vita esetén. A közjegyzői ténytanúsítás közokirat.

8.5 A jelen 7. pontban írottakkal kapcsolatban a Szolgáltatók hozzájárulásának hiányában és vita esetén a jelen feltételek alapján úgy kell tekinteni, hogy a Szolgáltatók a hozzájárulásukat nem adták meg a vitatott felhasználáshoz.

9. A weboldal tulajdonosának technikai jogai

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a weboldalon bármikor módosítást, átdolgozást eszközöljön, a weboldal elérhetőségét korlátozhatja, vagy megszüntetheti. Szolgáltató felhívja a Tisztelt Weboldal látogató böngésző figyelmét arra, hogy a weboldalhoz való hozzáférés folyamatosságát vagy hibamentességét nem garantálja a Szolgáltató. Szolgáltató a weboldal használatra alkalmatlan állapotából vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból vagy félreérthetőségből eredő közvetlen vagy közvetett vagyoni vagy nem vagyoni károkért, vagy más veszteségért való felelősséget kifejezetten kizárják. Kárigény esetén a vita rendezésére előzetes és békés egyeztetés szükséges, a weboldal üzemeltető székhelyén vagy telephelyén, jogi képviselő jelenlétében. Csak az ezen az egyeztetésen felvett jegyzőkönyv aláírását követően jogosultak a felek bírósághoz fordulni.

10. Záró rendelkezések

A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar Polgári Törvénykönyv, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormány rendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók.

Szolgáltatók (Szerzők és Jogtulajdonosok) a fenti szerződésekre vonatkozóan:

Tanfolyamszervező:

Cégnév: Garami Márta e.v.
Adószám: 67877089143
Nyilvántartási szám: 50889568
Székhely: 1118 Budapest Kelenhegyi út 15.
Bankszámlaszám: 11773119-08501952
Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/005939
Mobil: +36309195098
Email: info@kertlap.hu

Weboldal üzemeltető:

Farmart Kft.
Adószám: 12749238-2-43
Cégjegyzékszám: 01-09-701615
Székhely: Székhely: 1118 Budapest Kelenhegyi út 15.
Mobil: +36309195098
Email: info@kertlap.hu

Az ASZF szerves részét képezi az adatkezelési tájékoztató.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Telefonos ügyfélszolgálat: +36 309195098 (hétköznapokon 9:00-15:00 óra között)
Email: info@certlap.hu
Utolsó módosítás: 2020. április 30.

A kertlap.hu. domain néven (továbbiakban weboldal) elérhető webhelyét, weboldalát a Farmart Kft.. üzemelteti.

Szolgáltató tiszteletben tartja az oldalunkon böngészők személyes adatokhoz fűződő jogait, ezek megvédéséért az alábbi adatvédelmi intézkedéseket hoztuk a vonatkozó adatbiztonsági és adatvédelmi előírásoknak megfelelően. Vállaljuk, hogy adatvédelmünk megfelel az Európai Parlament és a Tanács, 2018. május 25. napján hatályba lépő  2016/679 számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló általános adatvédelmi rendeletével (GDPR).

Röviden: Szolgáltató a személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjti és biztonságosan tárolja. Harmadik félnek személyes adatokat nem ad át, de bárkinek felvilágosítást nyújtunk a róla kezelt adatokat érintően.

Marketing tartalmú üzenetet (eDM) csak hozzájárulással küld. Ezekről bármikor le lehet iratkozni.
Ez a tájékoztató irányadó minden olyan további esetben, szolgáltatás vonatkozásában, amikor valamely egyedi szolgáltatás külön az Adatkezelési tájékoztatóra hivatkozik.
Az Adatkezelési tájékoztató az egyes szolgáltatásokhoz kapcsolódó Általános Szerződési Feltételek elválaszthatatlan részét képezi, azzal együtt értelmezendő és alkalmazandó.

Az adatkezelés célja

A kertlap.hu weboldalon a felhasználók háromféle módon, céllal adhatnak meg adatokat:

 • a weboldal használata során látogatással bocsátanak a weboldal tulajdonosának rendelkezésére személyes azonosításra nem alkalmas adatok formájában pl. Cookie,
 • hírlevélre feliratkozással email cím megadásával,
 • a weboldalon a felnőttképzésnek tekintett programon való részvétel megrendeléséhez, a programon való részvételhez.

Felnőttképzés folytatásához szükséges Kötelező adatnyilvántartás

Az adatkezelés célja: A Felhasználó azonosítása, szerződéskötéshez szükséges adat, statisztikai célú adattovábbítás teljesítése

Az adatkezelés jogalapja: Jogszabályi kötelezettség teljesítése (Fktv. 21. § (1) bekezdés aa) pont) / Szerződés teljesítése.

 1. évi LXXVII. törvény 3. fejezet, 9. pont, 15 § alapján a képzésben részt vevő személy adatait a felnőttképző köteles nyilvántartani. Adatainak a Kormány rendeletében meghatározott minőségirányítási rendszerébe való továbbítását megtilthatja az alábbi módon: előzetesen írásban vagy a Ptk. 6:7. § (3) bekezdése szerinti módon megtett jognyilatkozatában. A törvény rendelkezése szerint a fenőttképző a képzésben résztvevő személy adatait azonban mindenképp bekéri, és 8 évig megőrzi.

A kezelt adatok köre – a résztvevő adatai

 • családi és utónév
 • születési családi és utónevév
 • születési hely
 • születési idő
 • anyja születési családi és utóneve
 • elektronikus levelezési cím
 • adóazonosító jel

A Szolgáltató az Fktv. 17. §-ának c) pontjával összhangban tájékoztatja a Felhasználót, hogy adatainak továbbítását jogosult a Szolgáltató irányába előzetesen megtagadni. Amennyiben a Felhasználó a megtagadás jogával nem él vagy arról kifejezetten lemond, úgy a Szolgáltató a Felhasználó vezeték- és keresztnevét, születési nevét, születési helyét és idejét, anyja nevét, adóazonosító jelét és e-mail címét továbbítja a felnőttképzési államigazgatási szerv részére.

A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy jogszabályi kötelezettségének teljesítése érdekében a Felhasználó természetes személyazonosító adatainak nyilvántartására akkor is sor kerül, ha az adattovábbítást a Felhasználó az Fktv. 15. § a) pontjának ab) alpontja szerint megtiltotta.

Amennyiben az adattovábbítást a résztvevő megtiltja, azt a jelentkezési űrlapon tüntesse fel!

Felnőttképzés folytatásához szükséges kapcsolattartás

Az adatkezelés célja: számla megküldése, programokra vonatkozó értesítés küldése,

Az adatkezelés jogalapja: A programok gördülékeny lebonyolítása.

Az adatkezelés időtartama: a szerződés megszűnésének évét követő 5. év utolsó napjáig, illetve a Felhasználó törléséig.

A kezelt adatok köre – A kapcsolattarásra kijelöl személy adatai

 • név
 • email cím
 • mobilszám

Felnőttképzés folytatásához szükséges számlázás

Az adatkezelés célja: A kiállított számlában jogszabály alapján kötelezően feltüntetendő adat rögzítése.

Az adatkezelés jogalapja: Jogszabályi kötelezettség teljesítése.

Az adatkezelés időtartama: a számvitelről szóló 2000. évi C törvény 169. § (2) bekezdésében meghatározott 8 éves időtartam.

A kezelt adatok köre – a befizető adatai

 • név/cégnév
 • cég esetében adószám
 • számlázási cím

Az adatkezelők

Garami Márta e.v.
Székhely: 1118 budapest Kelenhegyi út 15.
Adószám: 67877089143
Nyilvántartási szám: 50889568
Telefonszám: +36309095098
E-mail: info@kertlap.hu

Név: Farmart Kft.
Székhely: 1118 Budapest Kelenhegyi út 15.
Cégjegyzékszám: 01-09-701615
A bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Cégbíróság
Adószám: 12749238243
Telefonszám: +36309095098
E-mail: info@kertlap.hu

Ügyfélszolgálat email címe: info@kertlap.hu
Telefonszáma: +36309195098

Az adatkezelés módja

 • Hírlevél feliratkozáskor a következő személyes adatok szükségesek: a feliratkozó email címe.
 • A szolgáltatás megrendelésekor, a programra jelentkezéskor a következő személyes adatok szükségesek: a Megrendelő vagy az általa megnevezett résztvevő Hallgató teljes neve és email címe, a Megrendelő számlázási neve, címe, kapcsolattartója, telefonos és email elérhetősége.
 • Technikai okokból rögzítésre kerül a látogató user agentje vagyis böngészője, IP címe, valamint a regisztráció időpontja.

Közösségi adatkezelés

Sütik (cookiek):
Weboldalunk sütiket (cookie) használ működése folyamán, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassa. A weboldal Sütiket használ emellett a weboldal látogatottságának, a felhasználói tevékenységeknek, valamint hirdetéseink teljesítményének mérése, elemzése céljából. A sütik használatát bármikor letilthatja!
A látogatónak joga van a sütik törléséhez vagy letiltásához. Az adatkezelés alapesetben 30, egyedi esetekben 90 napig tart.
A sütik kezelésére, használatuk letiltására vagy törlésére az ismert internet böngésző programoknak általában a beállításaik között, jellemzően a biztonság, adatvédelem vagy adatvédelmi beállítások elnevezésű almenüben, süti vagy cookie néven van lehetősége.

Google Analytics:
Weboldalunk látogatottságának, forgalmi adatainak, illetve teljesítményének elemzése, mérése céljából igénybe vesszük a Google Analytics szolgáltatást. A weboldalról összegyűjtött információk a Google számára automatikusan továbbításra kerülnek, viszont ezek nem tartalmaznak (és a Google leírásai alapján nem is tartalmazhatnak!) személyes adatokat. Az összegyűjtött és továbbításra kerülő információk a weboldal látogatóinak beazonosítására nem, csupán a munkamenetek egymástól történő megkülönböztetésére alkalmas statisztikai adatok. A Google Analytics által használt cookie-król (sütikről) további információ megtekinthető a következő linken: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookies-user-id

Google Ads:
Weboldalunkat a Google Ads szolgáltatás használatával is reklámozzuk. A Google Ads szolgáltatás a hirdetések hatékonyságának mérésére sütiket használ, a Google Ads által használt cookie-król (sütikről) további információ megtekinthető a következő linken: https://policies.google.com/technologies/ads

Linkek:
Oldalaink más weboldalakra mutató linkeket tartalmazhatnak. A belinkelt internetoldalakra nem vonatkoznak a jelen adatvédelmi tudnivalók, hanem kizárólag az ottani adatvédelmi rendelkezések.

Az adatfeldolgozók

Név: SzerverPlex.hu Kft.
Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo 18-22.
Adószám: 24315274-2-41.
Cégjegyzékszám: 01-09-290340.,
Adatvédelmi tisztviselő neve: Barta Tibor
Levelezési cím: 1132 Budapest, Victor Hugo 18-22. 2em. 228.
Telefon: +36307303813
E-mail: info@szerverplex.hu
Adatfeldolgozó adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: webtárhely szolgáltatás

Név: NATURASOFT Magyarország Kft.
Székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 77-79.
Cégjegyzékszám: 01-09-870298
Bejegyezte: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság
Adószám: 13730934-2-43
Telefonszám: 06309456880
E-mail:  info@naturasoft.hu
Adatfeldolgozó adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: számlázás

Garami Márta e.v.
Székhely: 1118 Budapest Kelenhegyi út 15.
Adószám: 67877089143
Nyilvántartási szám: 50889568
Telefonszám: +36309095098
E-mail: info@kertlap.hu

Név: Farmart Kft.
Székhely: 1118 Budapest Kelenhegyi út 15.
Cégjegyzékszám: 01-09-701615
A bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Cégbíróság
Adószám: 12749238243
Adatkezelést végző személy: Garami Márta
Telefonszám: +36309095098
E-mail: info@kertlap.hu
Adatfeldolgozó adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: technikai háttér biztosítása

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

Jog az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztáshoz
A Hallgató, böngésző a megadott elérhetőségeken keresztül írásos tájékoztatást kérhet tőlünk, hogy cégünk milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli. Az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott email elérhetőségre tájékoztatást küldünk. Telefonon keresztül ezen jog érvényesítésére nincs lehetőség.

Jog az adatkezeléssel kapcsolatos helyesbítésre
A Hallgató, böngésző a megadott elérhetőségeken keresztül írásban kérheti a Szolgáltatót, hogy valamely adatát módosítsa. Erről a Hallgató, böngésző kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül a Szolgáltató intézkedik, és a Hallgató, böngésző által megadott e-mail elérhetőségére tájékoztatást küld. Telefonon keresztül ezen jog érvényesítésére nincs lehetőség.

Jog az adatok törlésére
A Megrendelő / Hallgató a megadott elérhetőségeken keresztül írásban kérheti Szolgáltatót adatának törlését. Erről a Hallgató, böngésző kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül a Szolgáltató intézkedik, és a Hallgató, böngésző által megadott e-mail elérhetőségére tájékoztatást küld. Telefonon keresztül ezen jog érvényesítésére nincs lehetőség.

Amennyiben a Megrendelő / Hallgató szerződéses jogviszonyba kerül Szolgáltatóval, akkor a számlázáshoz szükséges – esetenként a kapcsolattartás céljából megadott adataival megegyező – adatait a hatályos számviteli- és adójogi törvények előírásai értelmében Szolgáltató 8 évig köteles megőrizni, törlésük csak ennek elteltét követően hajthatja végre.

Jog a tiltakozásra az adatkezeléssel kapcsolatban
a Megrendelő / Hallgató a megadott elérhetőségeken keresztül írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen. A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül Szolgáltató megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és a döntéséről e-mailben tájékoztatja  a Megrendelőt / Hallgatót. Telefonon keresztül ezen jog érvényesítésére nincs lehetőség.

Egyéb jogérvényesítés az adatkezeléssel kapcsolatban
A Megrendelő / Hallgató által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén értesítse Szolgáltatót, így lehetőség nyílik arra, hogy rövid időn belül helyreálljon a jogszerű állapot.

Amennyiben a Megrendelő / Hallgató megítélése szerint a jogszerű állapot nem állítható helyre, értesítse erről a hatóságot az alábbi elérhetőségeken:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@ naih.hu
https://naih.hu

Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).

évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.: (hatályos jogszabályi szöveg: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100112.TV)

évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól. (hatályos jogszabályi szöveg: https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0800048.TV)

évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.
(hatályos jogszabályi szöveg: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0100108.TV)

évi C. törvény az elektronikus hírközlésről. (hatályos jogszabályi szöveg: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0300100.TV)

évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről. (hatályos jogszabályi szöveg: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99500066.TV)

335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről. (hatályos jogszabályi szöveg: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0500335.KOR)

Jelen ASZF és Adatkezelési nyilatkozat frissítve: 2020. 04. 30.

Tartsd velünk a kapcsolatot, iratkozz fel a hírlevelünkre: Hírlevél feliratkozás